Notatki

Ciekawostki, istotne zagadnienia, krótkie teksty
odnotowane podczas przeglądu piśmiennictwa

logo10 20.10.2016

„Opisywanie kolejnych elementów EKG jest co najmniej pedantyczne i w codziennym życiu niezbyt często wykonywane.
Interpretując EKG, należy jednak za każdym razem myśleć o wszystkich elementach.”

Hampton J., EKG to proste, wyd. Elsevier, Wrocław 2012.

logo10 20.10.2016

Centralny dostęp do CVVH
„Prawa żyła szyjna wewnętrzna odznacza się łatwym dostępem do wkłucia i pozwala na stosunkowo proste ułożenie cewnika w żyle głównej górnej, umożliwiając szybki przepływ krwi.

Wkłucie do żyły podobojczykowej jest nieco bardziej skomplikowane, ale tutaj mniejsze jest ryzyko zakażenia, zwłaszcza u pacjentów z tracheostomią.”

Zgodne jest to z dużym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem przeprowadzonym przez Parienti JJ i wsp.

„Dostęp przez żyłę udową jest również możliwy. Jednakże ze względu na zwiększone ryzyko infekcji i zakrzepicy, jeżeli to możliwe, należy unikać wkłuwania się do żył udowych (Merrer i wsp.).”

Zastosowanie ciągłych terapii nerkozastępczych…, Frescenius Medical Care, 2008.


logo10 4.05.2016

„Personel medyczny odpowiedzialny za zakładanie jak i utrzymanie cewników CVC, powinien posiadać najnowszą wiedzę z tego zakresu.

Wytyczne stanowią najbardziej pożyteczne i aktualne zasady postępowania wobec pacjenta z założonym cewnikiem CVC.

Rekomendacje dot. profilaktyki zakażeń związanych z CVC są szeroko publikowane i cytowane, a więc rozsądne jest oczekiwać, że powinny one mieć faktyczne odzwierciedlenie w klinicznej praktyce.”

Deduńska K, Dyk D, Anestezjologia i Ratownictwo, 2015; 9: 420.


logo10 4.05.2016

„Na szczególną uwagę zasługuje połączenie ketaminy i propofolu, stosowane coraz powszechniej w OIT.

Przeciwstawny wpływ równocześnie stosowanej ketaminy i propofolu na poszczególne układy zwiększa użyteczność kombinacji obu leków określanych mianem ketofolu.”

Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 334-344.


logo10 4.05.2016

„Defibrylatory AED kwalifikują do defibrylacji tylko migotanie komór (VF). VT może zawsze dawać tętno, dlatego przewagę w tym przypadku ma defibrylacja manualna.”

Na Ratunek 6/2015


logo10 4.05.2016

Polskie odpowiedniki terminu EBM to „medycyna oparta na faktach”, „ewaluacja badań medycznych” czy też POWAP – praktyka oparta na wiarygodnych i aktualnych
publikacjach.


logo10 4.05.2016

„Podczas zaopatrywania dróg oddechowych po urazach należy wychodzić z kilku podstawowych założeń: powietrze powinno wchodzić do płuc i z nich wychodzić, tlen jest
dobry, a sinica zła. Reszta jest konsekwencją tych podstawowych prawd.”

ITLS 2015


logo10 4.05.2016

Oczywistość zachodnich standardów: „nadal defibrylacja jest w niektórych okolicznościach wykonywana za pomocą łyżek.”

ERC 2015


logo10 4.05.2016

„Moc serca w stanie spoczynku odpowiada tej, jaką ma silnik mechaniczny osiągający 580 koni mechanicznych.”


logo10 4.05.2016

Lakier do paznokci może być wynikiem błędnego pomiaru pulsoksymetrii. Spowodowane jest to tym samym zakresem absorpcji światła co hemoglobina przez niektóre
lakiery.
Kolor czerwony nie ma wpływu na wynik.


logo10 4.05.2016

„Respirator nie leczy, ale kupuje czas”


logo10 4.05.2016

CLA-BSI – zakażenie związane z cewnikiem naczyniowym centralnym.
Badania w USA ukazały, że ponad 50% zakażeń związanym z CVC wynikała z braku wystarczającej edukacji i szkoleń personelu w tym zakresie.

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, 2015;1(2).


logo10 4.05.2016

Ważne objawy neurologiczne w RM:

Babiński – odruchowe wyprostowanie palucha ze zgięciem grzbietowym spowodowane drażnieniem zewnętrznej bocznej krawędzi stopy. Objaw fizjologiczny u dzieci do 2
roku życia i świadczy o uszkodzeniu układu piramidowego.
Cushing – bradykardia, zaburzenia oddechowe i hipertensja. Tzw. triada jest charakterystyczna dla wzmożonego CPP, np. w obrzęku mózgu.
Lasegue – ograniczenie ruchu do góry kończyny dolnej u pacjenta, który leży w pozycji horyzontalnej. Próba wykonania tej zmiany pozycji powoduje ból. Jest
charakterystyczny dla rwy kulszowej.
Romberg – objaw polegający na utracie równowagi podczas stania ze złączonymi stopami i z zamkniętymi oczami. Może świadczyć o uszkodzeniu mózgu


logo10 4.05.2016

Objawy – eponimy w OZT:
Cullen – zasinienie okolicy pępka (wybroczyny/martwica podskórna) spowodowane krwotocznym zapaleniem trzustki.
Clairmont – ściszenie szmeru pęcherzykowego po stronie lewej ze stłumieniem wypuku. Objaw może występować w OZT u chorych z wysiękiem opłucnowym.
Grey-Turner – objawy wynaczynienia krwi do tkanki podskórnej w okolicy lędźwiowej. Rzadki objaw charakterystyczny dla OZT.
Halsted – sinica obwodowych części ciała i marmurkowatość skóry.
Loeffler – zaczerwienienie twarzy wywołane uwolnieniem substancji naczynioruchowych.


logo10 4.05.2016

Ograniczenie leczenia może przybierać formę niewdrażania nowej metody leczenia (withholding) albo formę odstąpienia od określonej terapii (withdrawing). Wobec braku
korzyści dla pacjenta następuje odstąpienie od podtrzymywania funkcji narządów, a podstawowym celem staje się specjalistyczna opieka pielęgniarska w celu zapewnienia
maksymalnego komfortu.


logo10 4.05.2016

„Trankanalgezja to połączenie benzodwuazepin i opioidów; oraz skojarzenie ketaminy z benzodwuazepinami w jednym wlewie kroplowym.”

W. Machała


logo10 4.05.2016

„Aspiracja nawet niewielkiej ilości, około 0,4 ml/kg mc., kwaśnej treści żołądkowej wiąże się ze wzrostem chorobowości i śmiertelności. Do aspiracji może dojść w wyniku wymiotów (proces czynny), jak również na drodze regurgitacji (proces bierny).”

Standardy anestezjologicznej opieki pielegniarskiej, red. Krajewska-Kułak, Rolka, Jankowiak, Warszawa 2014.


logo10 4.05.2016

„Kaniulacja żył wiąże się z możliwością powikłań, dlatego należy się upewnić, że jest ona wykonywana jedynie u pacjentów, którzy odniosą korzyści z tej procedury.

Ryzyko związane z profilaktyczną kaniulacją prawdopodobnie przeważa nad korzyściami, dlatego nie zachęca się do wykonywania kaniulacji w takim celu.”

Gregory P., Mursell I., Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, Wrocław 2013.


logo10 4.05.2016

Kaniula nosowa wysokich przepływów (RAM) stanowi optymalne rozwiązanie w leczeniu NO o małym i średnich stopniu nasilenia objawów.
Dużym plusem jest możliwość zastosowania nCPAP i nIMV za pomocą RAM.

Na Ratunek 2/15.


logo10 4.05.2016

„Odma prężna u chorych oddychajacych spontanicznie i sztucznie wentylowanych to w praktyce dwie różne jednostki chorobowe – w pierwszej dominują objawy oddechowe,
a w drugiej krążeniowe.”

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

„Transport jest tylko pomostem pomiędzy wstępnym zaopatrzenieniem a definitywnym leczeniem, a wnętrze ambulansu nie jest salą operacyjną.”

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

„Objawy po 48 godzinach braku snu odpowiadają tym, jakie występują przy zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi.”

MPiP 5/2015


logo10 4.05.2016

„Nowoczesne podejście do uśmierzania bólu polega na kojarzeniu leków przeciwbólowych w taki sposób, aby występowało działanie synergistyczne, tj. 2 + 2 = 6.”

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

Do określenia stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia nudności i wymiotów pooperacyjnych (PONV) w anestezjologii stosuje się skalę Apfel.

Weinert, Anestezjologia, Wrocław 2008.


logo10 4.05.2016

„Zasadę działania rurki Combi-Tube można byłoby opisać nieco trywialnym stwierdzeniem: „objętnie, gdzie włożysz – będzie dobrze”.

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

„Zgodnie z zasadą, iż każdy krwotok samoistnie ustępuje należy zdecydowanie wyprzedzić ten moment poprzez zastosowanie hemostazy.”

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

„Kołnierz szyjny – w polskim piśmiennictwie niejednokrotnie jest określany jako kołnierz ortopedyczny. Nie jest to jednak zgodne z nomenklaturą światową. Zadaniem
kołnierza szyjnego jest wyłącznie czasowa stabilizacja do momentu diagnostyki oraz wdrożenia adekwatnego leczenia.”

Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, Warszawa 2015.


logo10 4.05.2016

Prawdopodobieństwo śródoperacyjnej hipotermii wzrasta wraz z wiekiem chorych i wzrostem, jest tym większe, im mniejsza jest masa ciała, mniejsze ciśnienie krwi i
częstotliwość pracy serca.

Badanie Kasai i wsp.


logo10 4.05.2016

„Zapewnienie operowanemu dziecku całkowitego zniesienia bólu w okresie pooperacyjnym jest co najmniej równie ważne, jak w przypadku pacjentów dorosłych.
Isnieje wiele doniesień mówiących o niekorzystnym wpływie bólu u noworodków, który może skutkować nadwrażliwością na bodźce nocyceptywne w czasie dalszego rozwoju, jak również w wieku dorosłym. ”

AiR 2015; 9:42.


logo10 4.05.2016

Badania wykazały, że kobiety i mężczyźni mogą inaczej przechodzić zaostrzenie POChP.
Wyniki badania obejmującego 384 pacjentów wykazały, że kobiety mają tendencję do cięższych zaostrzeń, co skutkuje częstszymi pobytami w szpitalu i dłuższym
leczeniem.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Apr 24;10:823-30.


logo10 4.05.2016

„Głębokie znieczulenie można uzyskać tylko takimi dawkami barbituranów, które prowadzą do poważnego upośledzenia funkcji krążenia i oddychania. Z tego powodu
barbiturany nie mogą być stosowane jako samodzielne środki znieczulające.”

Larsen.


logo10 4.05.2016

We wstrząsie krwotocznym ciśnienie tętnicze może nie ulec obniżeniu aż do utraty 750-1500 ml krwi.


logo10 4.05.2016

„Nawet u osób starszych chorujących na choroby układu krążenia ryzyko zgonu z powodu ciężkiej anafilaksji przy niepodaniu adrenaliny jest znacznie większe niż
potencjalne objawy uboczne związane z jej działaniem. ”

„Na Ratunek” 2/2015


logo10 4.05.2016

Różnice pomiędzy normami wartości tlenu we krwi żylnej i tętniczej w gazometrii:
PaO2 – 60-100 mmHg
PvO2 – 35-40 mmHg


logo10 4.05.2016

U poszkodowanego, który jest na tyle nieprzytomny, aby tolerować rurkę usto-gardłową, prawdopodobnie można wykonać intubację.

Gucwa J., T. Madej, ZZR, 2015.


logo10 4.05.2016

Należy w ogóle się dziwić, że noworodki po urodzeniu są w stanie oddychać – powiedział pewien fizjolog z University of California – w kontekście leczenia niewydolności
oddechowej noworodków.


logo10 4.05.2016

Depolaryzujące leki zwiotczające (np. Skolina) są przeciwwskazane u pacjentów z oparzeniami od drugiego dnia aż do 2 lat, ponieważ może dochodzić do znacznego
uwalniania potasu z uszkodzonych tkanek, co może być powikłane NZK w mechanizmie asystolii.

M. Weinert, 2013.


logo10 4.05.2016

Cewnik moczowy i pomiar diurezy godzinowej w przypadku oceny wielkości rzutu serca są prostym sposobem w myśl zasady: kto wytwarza mocz, musi mieć rzut serca.

M. Weinert, 2013.


logo10 4.05.2016

We wczesnej fazie NZK, które nie nastąpiło wskutek uduszenia, dług tlenowy mięśnia sercowego i mózgu spowodowany jest przez brak rzutu serca, a nie przez brak
tlenu we krwi.

MP, ZZR 2015.


logo10 4.05.2016

„Objawy kliniczne w stanach nagłych, niezależnie od przyczyny wyjściowej, są podobne, ponieważ odzwierciedlają niewydolność układu oddechowego, krążenia i
nerwowego.”

ERC


logo10 4.05.2016

SUDEP – tzw. niespodziewany zgon w padaczce.


logo10 4.05.2016

„Gorączka może towarzyszyć wielu poważnym i potencjalnie śmiertelnym chorobom serca.”

Siva A., Noble M., Cardiology, Mosby International Limited 1999, wyd. wznow. 2010.


logo10 4.05.2016

„Serce weekendowe” – epizod migotania przedsionków spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu.


logo10 4.05.2016

U 60% chorych z reakcją anafilaktyczną na użądlenia owadów błonoskrzydłych wystąpi reakcja systemowa po ponownym użądleniu.


logo10 4.05.2016

„Folia NRC jest lekka, mocna i trwała, ale przekonanie o jej wyjątkowych właściwościach jest naciągane. Powłoka refleksyjna folii miała w założeniu zwracać ciału tę
część ciepła, które zostało wypromieniowane.

Okazało się jednak, że właściwości termoizolacyjne folii metalizowanej są podobne, jak każdego innego materiału o tej samej grubości.

Folie metalizowane świetnie sprawdzają się jako warstwa zewnętrzna wielowarstwowego okrycia (wiatro- i wodoszczelna), ale nałożona bezpośrednio na ciało, chroni w
niewielkim stopniu.”

S. Kosiński, T. Darocha, „Na Ratunek”, 6, 2014, s. 37.


logo10 4.05.2016

Pozaszpitalne NZK (out of hospital sudden cardiac arrest – OHSCA) dotyka nawet 450 tys. osób rocznie w USA. 1/4 z nich jest poddawana zabiegom resuscytacyjnym.
Jedynie co dziesiąty pacjent przeżywa do czasu wypisu ze szpitala. A dobre wyniki neurologiczne osiąga zaledwie 7-30%. W Europie statystyki wg ERC są podobne.


logo10 4.05.2016

„Najczęstszą przyczyną utraty przytomności u dzieci (61-71%) są omdlenia wazowagalne spowodowane zaburzeniami mechanizmów odruchowych.
Występują podczas długiego utrzymywania pozycji stojącej, po gwałtownej zmianie pozycji ciała, w wyniku emocji lub pod wpływem bólu.”

J. Grygalewicz


logo10 4.05.2016

„Po ostatnim dniu życia – który zawsze kończy się śmiercią – najniebezpieczniejszym dniem jest pierwszy dzień w życiu. ”

S.Muller, M.Thons


logo10 4.05.2016

„Dzieci umierają nie dlatego, że nie można ich zaintubować, ale ponieważ nie potrafi się tego zaniechać.”

S. Muller, M. Thons